Download via deze link de PDF-versie van de Algemene Voorwaarden.

Versie 2014-03.01, depot nummer KvK 17284887

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden worden gehanteerd door Schellekens Management Consultants BV, KvK depot nummer 17284887, nader te noemen Schellekens Management Consultants.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door Schellekens Management Consultants als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Schellekens Management Consultants retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang door Schellekens Management Consultants zonder direct protest van de opdrachtgever.

2.2 De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.

2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Verplichtingen van de Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Schellekens Management Consultants overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan Schellekens Management Consultants te stellen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan Schellekens Management Consultants de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten ter beschikking.

3.3 Schellekens Management Consultants heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

4. Uitvoering opdracht

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Schellekens Management Consultants de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Schellekens Management Consultants zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

4.2 Schellekens Management Consultants heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door Schellekens Management Consultants aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Schellekens Management Consultants wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

4.3 Schellekens Management Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schellekens Management Consultants is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.4 Door Schellekens Management Consultants afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door Schellekens Management Consultants is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

5. Het verschuldigde

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Schellekens Management Consultants afgegeven of overeengekomen aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering. Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, factureert Schellekens Management Consultants op basis van een uurtarief op nacalculatie, gebaseerd op een urenspecificatie van Schellekens Management Consultants, met 1 op 1 doorfacturatie van kosten van derden.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met Schellekens Management Consultants afgegeven of overeengekomen bedragen exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten.

6. Betaling

6.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum, in de aangegeven valuta, ten kantore van Schellekens Management Consultants of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.

6.2 Schellekens Management Consultants heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door Opdrachtgever terstond moet worden voldaan.

6.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Schellekens Management Consultants is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Schellekens Management Consultants, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Schellekens Management Consultants heeft.

6.4 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Schellekens Management Consultants maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Schellekens Management Consultants invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten bedrag van 15% met een minimum van € 100,00 per openstaande factuur ten laste van de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Schellekens Management Consultants de werkelijke kosten te verhalen.

6.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Schellekens Management Consultants.

7. Reclames

7.1 Schellekens Management Consultants zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.

7.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Schellekens Management Consultants te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan deze geacht worden als correct en verschuldigd erkend te zijn.

7.3 Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Schellekens Management Consultants niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Schellekens Management Consultants sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

8.2 Schellekens Management Consultants is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

8.3 De aansprakelijkheid van Schellekens Management Consultants voor vertragingsschade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens afnemer, of iedere andere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4 Enige aansprakelijkheid van Schellekens Management Consultants is in hoogte te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan hetgeen Schellekens Management Consultants voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, danwel tot het bedrag waarvoor Schellekens Management Consultants de schade op een derde kan verhalen/doorstoten indien en voor zover dat bedrag hoger is

8.5 Schellekens Management Consultants is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Schellekens Management Consultants of derden.

8.6 Opdrachtgever vrijwaart Schellekens Management Consultants voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Schellekens Management Consultants onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Schellekens Management Consultants.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Schellekens Management Consultants behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever.

9.2 De producten en/of werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten die Schellekens Management Consultants in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking stelde, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Opdrachtgever.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Schellekens Management Consultants toegestaan is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en/of werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten die Schellekens Management Consultants aan Opdrachtgever ter beschikking stelde, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, of aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Schellekens Management Consultants.

9.4 Bij inbreuk op artikel 9.3 verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete gelijk aan tweemaal de som die zij aan Schellekens Management Consultants verschuldigd was of is voor de opdracht.

10. Geheimhouding

10.1 Schellekens Management Consultants is verplicht tot geheimhouding tegenover derden aangaande de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, behoudens voor zover zulks geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Hierop wordt uitgezonderd het geval dat Schellekens Management Consultants een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft of voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Schellekens Management Consultants zal deze verplichtingen opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

10.2 Opdrachtgever legt Schellekens Management Consultants geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.

11. Privacy

11.1 Alle gegevens die de Opdrachtgever verstrekt aan Schellekens Management Consultants worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door Schellekens Management Consultants in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door Schellekens Management Consultants en door Schellekens Management Consultants speciaal geselecteerde bedrijven.

11.2 Door het geven van opdracht aan Schellekens Management Consultants geeft de Opdrachtgever Schellekens Management Consultants toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel, daarnaast geeft de Opdrachtgever Schellekens Management Consultants dan toestemming om haar naam en adresgegevens te vermelden op de website van Schellekens Management Consultants

12. Overmacht

12.1 Indien Schellekens Management Consultants haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Schellekens Management Consultants alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

13. Opschorting en beëindiging/ontbinding

13.1 Schellekens Management Consultants is bevoegd om op ieder door haar gewenst moment de opdracht tussentijds te beëindigen, in welk geval Schellekens Management Consultants niets in rekening zal brengen, maar ook niet aansprakelijk zal zijn als gevolg van de tussentijdse beëindiging. Schellekens Management Consultants is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

13.2 Schellekens Management Consultants is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, dan wel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.

13.3 Schellekens Management Consultants heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.

13.4 Schellekens Management Consultants heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen Schellekens Management Consultants uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

14. Forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Schellekens Management Consultants waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Schellekens Management Consultants worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dan wel, naar keuze van Schellekens Management Consultants, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

Maart 2014

De Directie